Nasze realizacje

Wykonanie sieci i przyłączy ciepłowniczych w Malborku 2013

W 2013 roku zrealizowaliśmy szereg działań inwestycyjnych dla ECO Malbork. Wszystkie wykonane zadania były przewidziane jako całość prac „pod klucz”, włącznie z wszelkimi pracami budowlanymi i odtworzeniowymi w obszarze związanym technicznie i funkcjonalnie z budową. Wartość wszystkich robót wraz z materiałami preizolowanymi wyniosła pond pół miliona złotych.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć było przebudowanie głównej magistrali ciepłowniczej zasilającej miasto Malbork, z DN400 na DN300 wzdłuż ulicy Kotarbińskiego. Istniejąca sieć ciepłownicza była silnie skorodowana i wymagała bezzwłocznej wymiany na nową sieć o mniejszej średnicy. Zadanie wykonano z zastosowaniem technologii Logstor w systemie rur preizolowanych z podwójną izolacją o łącznej długości 61,5mb.
Ponadto wykonaliśmy:
•    budowa przyłącza ciepłowniczego DN65 o łącznej długości 130mb do nowoprojektowanego budynku Szkoły Łacińskiej;
•    remont sieci ciepłowniczej DN80 o łącznej długości 60mb z przyłączem DN32 w rejonie ulicy Dworcowej;
•    budowę przyłącza ciepłowniczego DN32 o łącznej długości 50mb w rejonie ulicy Piastowskiej;
•    budowę przyłącza ciepłowniczego DN32 o łącznej długości 51mb do budynku przy ulicy Koszykowej.