Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Dobór magnetyzerów

Podstawowym warunkiem efektywnej pracy i skuteczności urządzeń do magnetycznego uzdatnia wody jest odpowiedni dobór ich wielkości (modelu) do konkretnej instalacji. W pierwszym rzędzie należy wziąć pod uwagę parametry opisane w tabelach z danymi technicznymi poszczególnych modeli magnetyzerów, filtrów i odmulaczy. Nie mniej ważny jest jednak wzajemny, odpowiedni dobór magnetyzera i urządzeń towarzyszących, ponieważ tylko zestawy składające się z magnetyzerów i odpowiednich urządzeń towarzyszących, gwarantują uzyskanie maksymalnych efektów magnetycznego uzdatnienia wody.

Podstawowe dane techniczne poszczególnych typów magnetyzerów podane są w poniższej tabeli.
Model Przyłącze Zakres przepływu
(m3/h)
dla v=1÷2m/s
Całkowita
długość
L (mm)
Średnica
nominalna rury
Dn (mm)
Średnica
zewnętrzna kołnierza
Dz (mm)
Masa
(kg)
MI-MINI gwint 1/2" <1.4   120          0.4    
MI-MINI gwint 3/4" <1.4 120     0.4
MI-0 gwint 3/4" <3.6 240   73 2.4
MI-0 gwint 1" <3.6 240   73 2.4
MI-0 gwint 1 1/4" <3.6 240   73 2.4
MI-0 gwint 1 1/2" <3.6 240   73 2.4
MI-1 kołnierzowe     3.6÷13.5 270 65 185 19
MI-2 kołnierzowe 8.0÷16.0 290 80 200 25
MI-3 kołnierzowe 11.0÷22.0 290 100 220 29
MI-4 kołnierzowe 15.5÷31.0 330 125 250 42
MI-5 kołnierzowe 18.5÷37.0 340 150 285 65
MI-6 kołnierzowe 37.0÷100.0 367 150 285 75
MI-7 kołnierzowe 100.0÷160.0 410 200 340 96
MI-8 kołnierzowe 120.0÷200.0 410 250 405 105
MI-9 kołnierzowe 200.0÷600.0 476 400 476 500
MI-10 kołnierzowe       400.0÷1000.0 511 500 715 1000
MI-11 kołnierzowe 800.0÷2500.0 600 800 1025 1300

Dane techniczne filtrów i odmulaczy znajdują się w ich poradnikach doboru (patrz niżej).

Przy doborze wielkości magnetyzera do instalacji należy kierować się:
 • Zakresem przepływu wody w rurociągu. Rzeczywisty przepływ wody przez magnetyzer powinien być zbliżony do środka zakresu przepływu podanego dla danego typu MI w tabeli. W układach, gdzie obieg wody jest wspomagany pompą, natężenie przepływu określa wydajność pompy.
 • Średnicą rurociągu (średnicą nominalną rury DN), na którym będzie montowany magnetyzer.
 • Z punktu widzenia rodzaju instalacji istotny może być wybór rodzaju przyłącza. Dla instalacji domowych najwygodniejsze wydają się być przyłącza gwintowane - zdecydowanie ułatwiające montaż.
Warto również uwzględnić dodatkowe czynniki, takie jak:
 • Wpływ powietrza, które ujemnie wpływa na efektywność pracy magnetyzera. Przykładowo, w przypadku otwartych chłodnic natryskowych zaleca się wydłużenie strefy oddziaływania pola magnetycznego, poprzez połączenie szeregowe na rurociągu kilku magnetyzerów.
 • Ciśnienie wody (w instalacjach przemysłowych), które nie powinno być wyższe niż 1.6 MPa.
 • Obciążenie powierzchni grzejnych (w instalacjach przemysłowych), które nie powinno być wyższe niż 25,000 kcal/m2h. W takim wypadku (ochrona kotłów średnio i wysoko-temperaturowych) magnetyzery należy stosować jako urządzenia wspomagające stacje jonitowego uzdatniania wody.
 • Skład chemiczny wody, który istotnie wpływa na jej podatność na magnetyczne uzdatnianie. Skutkiem wysokiej zawartości w wodzie jonów żelaza (powyżej 0.5 mg/dm3), krzemionki (powyżej 40 mg/dm3), lub łącznej zawartości soli (powyżej 2000 mg/dm3), jest zmniejszenie efektywności pracy magnetyzerów. Najlepszym i skutecznym sposobem eliminacji tego zjawiska, jest dobór i zastosowanie odpowiednich filtrów magnetycznych IFM i odmulaczy IOW.
Patrz również poradniki doboru dla urządzeń towarzyszących:
Przykładowy dobór zestawu do magnetycznego uzdatniania i oczyszczania wody:

Przykładowe parametry instalacji:

 • natężenie przepływu wody = 7.0 m3/h
 • średnica rurociągu = 50 mm
 • dopuszczalna strata ciśnienia = 100 kPa

Dla instalacji o powyższych parametrach odpowiedni będzie zestaw składający się z:

 • magnetyzera MI-1 (zakładana w przykładzie średnica rurociągu jest mniejsza niż podana w tabeli dla MI-1, natomiast zakres przepływu z tabeli dla tego magnetyzera wynosi 3.6÷13.5 m3/h, tak więc wymienione w przykładzie natężenie 7 m3/h mieści się w połowie tego zakresu);
 • filtra magnetycznego IFM-50 (odpowiednia jest średnica rurociągu, jak również maksymalne natężenie przepływu z tabeli dla tego filtra wynosi 10 m3/h, tak więc jest wyższe od zakładanego);
 • magneto - odmulacza IOW-50 (odpowiednia jest średnica rurociągu, zakres natężenia przepływu z tabeli dla tego odmulacza: 4÷8 m3/h pokrywa żądane natężenie, strata ciśnienia podana w tabeli: 15÷60 kPa nie przekracza zakładanego).
Podsumowanie

Podsumowując ten rozdział, należy zaznaczyć, że dla niewielkich, prostych, np. domowych instalacji c.o i c.o.w. oraz dla ochrony pojedynczych urządzeń, jak np. pralki i inne gospodarstwa domowego - wystarczające i skuteczne jest zastosowanie magnetyzera wraz z filtrem IFM o odpowiednich dla instalacji wymiarach gwintu. Przewidziane dla odpowiednich modeli zakresy przepływu i inne parametry, w zdecydowanej większości przypadków pokrywają z naddatkiem spotykane w praktyce wymagania.

Natomiast w przypadku instalacji przemysłowych, podstawą do osiągnięcia wymiernych skutków i korzyści z zastosowania magnetycznego uzdatniania wody - jest rozważny dobór poszczególnych urządzeń, ich ilości oraz miejsca i sposobu instalacji. Dlatego, wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy szeroki zakres pomocy technicznej, a w tym między innymi - proponujemy bezpłatne projektowanie zestawów do magnetycznego uzdatniania wody w oparciu o dostarczoną dokumentację instalacji. Zapraszamy również do udziału w szkoleniach i seminariach, organizowanych dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:
Wszystkie typy i modele magnetyzerów można zamówić poprzez nasz sklep Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.