Urządzenia produkowane przez Infracorr

Tuleje naprawcze

Typoszereg tulei naprawczych TN-2002 stosuje się dla rurociągów o zakresie średnic nominalnych od DN 32 do DN 200 zgodnie z normą PN-EN-ISO 6708 i zakresie zewnętrznych średnic rur stalowych od Dz=38,0 mm do Dz=225,0 mm zgodnie z Normą PN-80/H-74219.

Parametry pracy sieci i instalacji ciepłowniczych, do naprawy których stosowane są tuleje naprawcze TN-2002: - ciśnienie robocze: P=1,6 MPa - temperatura pracy: T=135 st.C.