Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Magnetyzery w instalacjach wodociągowych

Rodzaje oddziaływań pola magnetycznego na wodę i składniki w niej rozpuszczone są znane i szeroko opisywane w literaturze. Porównamy działanie magnetyzerów w instalacjach ciepłowniczych i wodociągowych.

Pole magnetyczne wytwarzane w magnetyzerach typu MI produkowanych przez Infracorr oddziałuje na strumień przepływającej wody w rurze i zmienia właściwości fizyczne węglanów wapnia i magnezu w ten sposób, że na powierzchniach wymiany ciepła nie krystalizują one w postaci kamienia kotłowego, lecz w masie przepływającej wody związki te łączą się z sobą w duże konglomeraty tworząc cząsteczki osadu, zbierane na filtrach siatkowych lub osadnikach odmulaczy sieciowych.

Szkodliwe zjawisko występowania kamienia kotłowego w instalacjach grzewczych i ciepłej wody użytkowej przyczynia się do wzrostu strat energii cieplnej na przesyle oraz do wzrostu oporów hydraulicznych.

Innym efektem oddziaływania magnetyzerów jest ich wpływ na wodę w instalacjach wodociągowych wody pitnej. Badania wpływu pola magnetycznego magnetyzerów na osady wodociągowe przeprowadzili Łukasz Skórkowski i Anna Raszka i opublikowali sprawozdanie w miesięczniku Instal nr 10/2009r.

Zbudowano specjalne stanowisko badawcze, w którym zamontowano różne typy magnetyzerów. W klasie III, konstrukcji badanych magnetyzerów, użyto magnetyzery podobne do produkowanych przez Infracorr typu MI, w których stos magnetyczny zbudowany z magnesów stałych toroidalnych umieszczony jest wokół osi rury tak, aby strumień przepływającej wody był prostopadły do linii pola magnetycznego stosu.

W artykule ten typ magnetyzerów nazwano RAM 20, RAM 30, RAM 50 liczby oznaczają długości stosu magnetycznego w centymetrach i w tym wymiarze odpowiadają wymiarom magnetyzerów MI-0, MI-1, MI-2, MI-3, MI-4. 

Wynik badań potwierdzają obserwacje eksploatacyjne wykonywane w latach osiemdziesiątych przez Infracorr na instalacjach wody pitnej w różnych przedsiębiorstwach wodociągowych w kraju. Tak wówczas, poprzez obserwację osadów w warunkach eksploatacyjnych, jak i teraz w warunkach laboratoryjnych, stwierdzono wpływ pola magnetycznego na wzrost wielkości cząsteczek osadów wodociągowych oraz efekt bakteriostatyczny. Tak więc, magnetyzery nie tylko ograniczają zjawisko powstawania osadów kamienia kotłowego, ale i poprawiają jakość wody i warunki eksploatacji instalacji wodociągowych.

W latach dziewięćdziesiątych ze względu na brak środków finansowych oraz małe zainteresowanie przedsiębiorstw wodociągowych firma Infracorr zrezygnowała z dalszych badań oddziaływania magnetyzerów na wodę wodociągową, ograniczając się do ciepłownictwa, jako branży w której firma prowadzi podstawową działalność gospodarczą.

Obecnie potwierdzone sprawozdaniem z badań, oraz znane powszechnie zainteresowanie się jakością wody pitnej, jak i dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw wodociągowych zachęcają firmę do powrotu do zagadnienia produkcji magnetyzerów dla wodociągów z wykorzystaniem środków unijnych i partnerstwa  nauki.

Łukasz Skórkowski, Anna Raszka.

Tytuł artykułu:

„Zmiana obrazu mikroskopowego osadów wodociągowych pod wpływem działania pola magnetycznego".  

Miesięcznik Instal 10/2009