Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowy dobór odmulaczy IOW

Odmulacze / magnetoodmulacze nazywane również filtroodmulnikami dostosowane są do przekrojów rur w instalacji oraz do nominalnych przepływów. Najprostszym sposobem doboru jest dobór na średnicę DN rurociągu. Optymalny efekt oczyszczania wody sieciowej lub instalacyjnej uzyskuje się przy zakresie prędkości przepływu wody w przekroju króćca zasilającego w granicach od 0,6 m/s do 1,3 m/s.

Ze względu na charakter przepływu medium oraz na zastosowany wkład filtrujący rozróżniamy dwie podstawowe odmiany:

 • Odmulacz siatkowo inercyjny (IOW/S)
 • Magnetoodmulacz siatkowo inercyjny (IOW/M)

Urządzenia bez wkładu magnetycznego nazywane są odmulaczami siatkowo-inercyjnymi, a w przypadku wykonania wkładu filtrującego odmulacza z wbudowanym stosem magnetycznym, odmulacz przybiera nazwę handlową magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny z rozszerzeniem nazwy o słowa siatkowo-inercyjny określający sposób oczyszczania. Zamawiając wyrób należy podać: nazwę, żądany DN i typ (odmulacz: IOW-DN/S lub magnetoodmulacz: IOW-DN/M).

W instalacjach zanieczyszczonych produktami korozji zaleca się stosować magnetoodmulacze. Stos magnetyczny w magnetoodmulaczu nie spełnia funkcji magnetyzera, ale dzięki wkładowi magnetycznemu wzrasta efektywność oczyszczania wody ponieważ osadzają się na nim ferromagnetyczne związki żelaza zawarte w wodzie.

Dla sprawdzenia prawidłowości doboru oraz wyznaczenia oporów hydraulicznych przedstawiamy charakterystyki oraz zalecane zakresy zastosowania.

Czytaj więcej: Prawidłowy dobór odmulaczy IOW

Prawidłowa eksploatacja odmulaczy IOW

Po uruchomieniu urządzenie nie wymaga dalszej obsługi z wyjątkiem okresowego spustu zanieczyszczeń i płukania oraz oczyszczenia wkładu siatkowego i magnetycznego wraz ze zbiornikiem.

Spustu zanieczyszczeń i płukania zaleca się dokonywać:
 • na początku i w połowie sezonu grzewczego;
 • po każdym awaryjnym zatrzymaniu przepływu w instalacji;
 • po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu instalacji, których przyczyną może być nadmierne zanieczyszczenie siatki wkładu filtrującego;
 • po każdym płukaniu całej instalacji, zwłaszcza po pierwszym jej uruchomieniu;
 • przy spadku ciśnienia na urządzeniu powyżej 5 kPa.
Czyszczenia wkładu filtrującego i zbiornika zaleca się dokonywać:
 • po każdym sezonie grzewczym;
 • zawsze jeśli po spuście zanieczyszczeń i płukaniu spadek ciśnienia na urządzeniu utrzymuje się powyżej 5 kPa;
 • w przypadku mocno zanieczyszczonej wody pobieranej do instalacji oraz w pierwszym roku eksploatacji zaleca się czyszczenie zamiast spustu zanieczyszczeń i płukania;
 • dodatkowo, w terminach wynikających z zebranych doświadczeń z eksploatacji urządzenia w konkretnej instalacji, czyszczenie zaleca się wykonywać na podstawie oceny stopnia zanieczyszczenia siatki i / lub stosu magnetycznego.

Ponieważ stopień zanieczyszczenia wody w instalacjach jest bardzo różny, użytkownik powinien zależnie od warunków lokalnych ustalić częstotliwość spustu zanieczyszczeń i płukania oraz czyszczenia odmulacza / magnetoodmulacza (filtroodmulnika).

Czytaj więcej: Prawidłowa eksploatacja...

Prawidłowy montaż odmulaczy IOW

W instalacji grzewczej niskoparametrowej odmulacze / magnetoodmulacze zwane tez filtroodmulnikami montuje się na powrocie natomiast w przypadku podawania czynnika grzewczego z miejskich sieci ciepłowniczych zaleca się również montaż na zasilaniu w celu podczyszczania wody sieciowej. Zawsze na „bypasie” z zaworami odcinającymi tak, aby czyszczenie nie przerywało podawania ciepła i było bezpieczne.

Przed i za odmulaczem powinny być zamontowane manometry mierzące spadek ciśnienia na odmulaczu, co ułatwia ustalenie potrzeby jego płukania lub czyszczenia.

Przed montażem należy ustalić, na którym króćcu przyłączeniowym jest strzałka wskazująca kierunek przepływu medium. Musi być on zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu. Uwaga: Odwrotne zamocowanie odmulacza może spowodować rozsadzanie siatki wkładu filtracyjnego.

Odmulacz montuje się pionowo, włazem „do góry”. Odpowietrzenie i spust muszą być skierowane poza urządzenia elektryczne i elektroniczne. Należy zapewnić również dostęp do włazu umożliwiający wymianę wkładu siatkowego.

Odmulacz montuje się na poziomym rurociągu przez połączenie króćców przyłączeniowych spoiną doczołową lub poprzez połączenie kołnierzowe. Króćce odmulaczy IOW – 100/125/150 muszą być oparte na typowych podporach rurociągów wg katalogów: KER lub KESC, lub podporach wykonanych zależnie od warunków lokalnych.

Na króćcu odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy gwintowany DN 10 na odpowiadające w zładzie ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest (zależnie od warunków lokalnych) wyprowadzenie odpowietrznika nad podłogę pomieszczenia.

Na króćcu spustowym należy zamontować zawór kulowy gwintowany dla IOW 32 - DN15, dla IOW 50 - DN 25 dla IOW 80/100/125/150 – DN 32. Zawory muszą być dobrane na odpowiadające w instalacji ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest wprowadzenie odwodnienia nad podłogę pomieszczenia.

Króćce spustowy i odpowietrzający nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi (jak np. pompy, listwy zaciskowe, siłowniki itp.).

Czytaj więcej: Prawidłowy montaż odmulaczy IOW