Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowa eksploatacja odmulaczy IOW

Po uruchomieniu urządzenie nie wymaga dalszej obsługi z wyjątkiem okresowego spustu zanieczyszczeń i płukania oraz oczyszczenia wkładu siatkowego i magnetycznego wraz ze zbiornikiem.

Spustu zanieczyszczeń i płukania zaleca się dokonywać:
 • na początku i w połowie sezonu grzewczego;
 • po każdym awaryjnym zatrzymaniu przepływu w instalacji;
 • po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu instalacji, których przyczyną może być nadmierne zanieczyszczenie siatki wkładu filtrującego;
 • po każdym płukaniu całej instalacji, zwłaszcza po pierwszym jej uruchomieniu;
 • przy spadku ciśnienia na urządzeniu powyżej 5 kPa.
Czyszczenia wkładu filtrującego i zbiornika zaleca się dokonywać:
 • po każdym sezonie grzewczym;
 • zawsze jeśli po spuście zanieczyszczeń i płukaniu spadek ciśnienia na urządzeniu utrzymuje się powyżej 5 kPa;
 • w przypadku mocno zanieczyszczonej wody pobieranej do instalacji oraz w pierwszym roku eksploatacji zaleca się czyszczenie zamiast spustu zanieczyszczeń i płukania;
 • dodatkowo, w terminach wynikających z zebranych doświadczeń z eksploatacji urządzenia w konkretnej instalacji, czyszczenie zaleca się wykonywać na podstawie oceny stopnia zanieczyszczenia siatki i / lub stosu magnetycznego.

Ponieważ stopień zanieczyszczenia wody w instalacjach jest bardzo różny, użytkownik powinien zależnie od warunków lokalnych ustalić częstotliwość spustu zanieczyszczeń i płukania oraz czyszczenia odmulacza / magnetoodmulacza (filtroodmulnika).

Odmulacz IOW

W celu spustu zanieczyszczeń i płukania odmulacza / magnetoodmulacza (filtroodmulnika) IOW należy:

 1. Jeśli zawory znajdują się poza zasięgiem wzroku konserwatora należy na nich umieścić tabliczki o treści „NIE OTWIERAĆ ZAWORU”.
 2. Zamknąć najbliższe zawory przed i za urządzeniem.
 3. Po odcięciu urządzenia od instalacji odczekać 5 minut do częściowego schłodzenia wody.
 4. Odkręcić zawór odpowietrzający.
 5. Odkręcić zawór spustowy i spuścić zanieczyszczoną wodę do kanalizacji.
 6. Przystąpić do płukania wodą z powrotu, odkręcając stopniowo zawór za urządzeniem kontrolując strumień wody wypływającej.
 7. Płukać urządzenie pulsacyjnym strumieniem wody „z powrotu”, kilkakrotnie odkręcając i zamykając zawór za urządzeniem.
 8. Po uzyskaniu wypływu ze spustu względnie czystej wody płukanie zakończyć zamykając zawór za urządzeniem.
 9. Zamknąć zawór spustowy i odpowietrzający w urządzeniu.
 10. Zbiornik napełnić „przez powrót”, tj. przez niewielkie odkręcenie najbliższego zaworu zainstalowanego za urządzeniem. Główny zawór zasilający instalację musi być zamknięty.
 11. Odkręcać powoli zawór odpowietrzający.
 12. W przypadku występowania przecieków na uszczelkach lub uszczelnieniach, należy napełnienie przerwać i dokręcić nakrętki uszczelnienia.
 13. Napełnienie zbiornika należy zakończyć po stwierdzeniu wypływu równomiernego strumienia wody przez odpowietrzenie.
 14. Zamknąć zawór odpowietrzający.
 15. Ostrożnie otworzyć o pól obrotu główny zawór zasilający instalację. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zawór zamknąć i dociągnąć nakrętki śrub połączeń kołnierzowych.
 16. Po 5 minutach obserwacji pracy urządzenia ostrożnie otworzyć „na chwilę” i zamknąć zawór odpowietrzający.
 17. Otworzyć całkowicie główne zawory na zasilaniu i powrocie instalacji.

Aby oczyścić wkład filtrujący i zbiornik urządzenia IOW należy:

 1. Jeśli zawory znajdują się poza zasięgiem wzroku konserwatora należy na nich umieścić tabliczki o treści „NIE OTWIERAĆ ZAWORU”.
 2. Wykonać czynności opisane w rozdziale Spust zanieczyszczeń i Płukanie powyżej – podpunkty od 1 do 8.
 3. Po wychłodzeniu odmulacza odkręcić nakrętkę i zdjąć „do góry” pałąk z włazu odmulacza (patrz rysunek wyżej).
 4. Przytrzymując pokrywę włazu za śrubę, obrócić pokrywę o 90º i wyciągnąć na zewnątrz. W przypadku przyklejenia się uszczelki włazu należy lekko uderzyć w pokrywę młotkiem.
 5. Ocenić stan uszczelki włazu i w razie jej uszkodzenia wymienić na nową.
 6. Wyciągnąć na zewnątrz „do góry” zawleczkę mocującą wkład siatkowy.
 7. Przytrzymując wkład siatkowy za jego uchwyt, wysunąć go z króćca wylotowego poziomym ruchem przeciwnym do kierunku przepływu czynnika, a następnie wyciągnąć wkład „do góry” na zewnątrz.
 8. Siatkę wkładu należy oczyścić szczotką pod silnym strumieniem wody z wodociągu. Można także czyścić siatkę przez zanurzenie wkładu z naczyniu z wodą.
 9. W przypadku, gdy w odmulaczu zastosowano wkład magnetyczny IOW/M – jego czyszczenie przeprowadzić w sposób następujący: siatkę wkładu oczyścić szczotką j.w.. Następnie należy odkręcić nakrętki kołpakowe – górną i dolną, mocujące stos magnetyczny w koszu wkładu. Po wyjęciu stosu z wnętrza kosza należy oczyścić go mechanicznie (szczotką) z zanieczyszczeń i wypłukać dokładnie wodą. Oczyszczony stos należy włożyć do wnętrza kosza i zamocować ponownie za pomocą nakrętek kołpakowych.
 10. Wnętrze zbiornika oczyścić i wypłukać wodą wodociągową za pomocą węża gumowego włożonego przez otwór włazowy.
 11. Montaż poszczególnych elementów urządzenia należy wykonywać w odwrotnej kolejności. Po wsunięciu wkładu siatkowego w króciec wylotowy należy wykonać kilka ruchów wkładem siatkowym tak, aby otwory, przez które przechodzi zawleczka, znalazły się w jednej osi. Następnie trzeba przez te otwory przełożyć zawleczkę, sprawdzając, czy zajął on takie samo położenie, jak przed wyjęciem oraz sprawdzając pewność zamocowania wkładu siatkowego. Przed dokręceniem nakrętki na pałąku należy zwrócić uwagę na prawidłowe „ułożenie się” uszczelki.
 12. Zamknąć zawór spustowy i odpowietrzający w urządzeniu.
 13. Zbiornik napełnić „przez powrót”, tj. przez niewielkie odkręcenie najbliższego zaworu zainstalowanego za urządzeniem. Główny zawór zasilający instalację musi być zamknięty.
 14. Odkręcać powoli zawór odpowietrzający.
 15. W przypadku występowania przecieków na uszczelkach lub uszczelnieniach, należy napełnienie przerwać i dokręcić nakrętki uszczelnienia.
 16. Napełnienie zbiornika należy zakończyć po stwierdzeniu wypływu równomiernego strumienia wody przez odpowietrzenie.
 17. Zamknąć zawór odpowietrzający.
 18. Ostrożnie otworzyć o pól obrotu główny zawór zasilający instalację. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zawór zamknąć i dociągnąć nakrętki śrub połączeń kołnierzowych.
 19. Po 5 minutach obserwacji pracy urządzenia ostrożnie otworzyć „na chwilę” i zamknąć zawór odpowietrzający.
 20. Otworzyć całkowicie główne zawory na zasilaniu i powrocie instalacji.
Będziemy ogromnie wdzięczni za wyrażenie opinii i uwag dotyczących pierwszego roku eksploatacji odmulaczy.
Dodatkowe uwagi dotyczące eksploatacji odmulaczy IOW (filtroodmulników) i urządzeń towarzyszących:
 • podczas wszelkich prac należy zachować zasady BHP - to nie żart, naprawdę warto! Podczas czynności konserwacyjnych jak uruchamianie, płukanie i czyszczenie - zawory odcinające urządzenie należy zaopatrzyć w tabliczki ostrzegające przed otwarciem zaworów.
 • wodę, lub inny czynnik z instalacji przemysłowej, zanieczyszczoną składnikami szkodliwymi dla środowiska należy spuszczać do specjalnie przygotowanych zbiorników, celem późniejszej utylizacji - w innym wypadku może się zdarzyć, że sam też będziesz pił "pachnącą" herbatę (nie mówiąc o karach i odszkodowaniach wyegzekwowanych przez powołane instytucje);
 • ewentualne naprawy uszkodzonych elementów powinny być dokonywane przez producenta.

Odmulacze / magnetoodmulacze typ IOW, będąc ciśnieniowymi zbiornikami stałymi, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez IDT w Warszawie:

Na podstawie decyzji IDT – Gdańsk nr 06-02/90 z dnia 1990-09-03 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988r. (M.P. nr 36,poz. 332) odmulacze zostały dopuszczone do obrotu.

Odmulacze / magnetoodmulacze (filtroomulniki) oznaczone są znakiem: CE w oparciu o moduły postępowania i procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED 97/23/WE wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Każdy wyrób ma Paszport zawierający m.in. oznaczenie kategorii zagrożenia, moduł i numer jednostki notyfikowanej.

Użytkownik odmulaczy zwolniony jest od obowiązku zgłaszania do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego. Odmulacze / magnetoodmulacze posiadają atest higieniczny PZH nr HK/W/0825/01/2015.

Życzymy wiele zadowolenia z eksploatacji naszych urządzeń, góry pieniędzy zaoszczędzonych dzięki zastosowaniu odmulacza oraz mnóstwa wolnego czasu w miejsce ustawicznych napraw i konserwacji instalacji.
Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:

Wszystkie typy i modele odmulaczy IOW można zamówić poprzez nasz sklep internetowy Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.