Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowy montaż odmulaczy IOW

W instalacji grzewczej niskoparametrowej odmulacze / magnetoodmulacze zwane tez filtroodmulnikami montuje się na powrocie natomiast w przypadku podawania czynnika grzewczego z miejskich sieci ciepłowniczych zaleca się również montaż na zasilaniu w celu podczyszczania wody sieciowej. Zawsze na „bypasie” z zaworami odcinającymi tak, aby czyszczenie nie przerywało podawania ciepła i było bezpieczne.

Przed i za odmulaczem powinny być zamontowane manometry mierzące spadek ciśnienia na odmulaczu, co ułatwia ustalenie potrzeby jego płukania lub czyszczenia.

Przed montażem należy ustalić, na którym króćcu przyłączeniowym jest strzałka wskazująca kierunek przepływu medium. Musi być on zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu. Uwaga: Odwrotne zamocowanie odmulacza może spowodować rozsadzanie siatki wkładu filtracyjnego.

Odmulacz montuje się pionowo, włazem „do góry”. Odpowietrzenie i spust muszą być skierowane poza urządzenia elektryczne i elektroniczne. Należy zapewnić również dostęp do włazu umożliwiający wymianę wkładu siatkowego.

Odmulacz montuje się na poziomym rurociągu przez połączenie króćców przyłączeniowych spoiną doczołową lub poprzez połączenie kołnierzowe. Króćce odmulaczy IOW – 100/125/150 muszą być oparte na typowych podporach rurociągów wg katalogów: KER lub KESC, lub podporach wykonanych zależnie od warunków lokalnych.

Na króćcu odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy gwintowany DN 10 na odpowiadające w zładzie ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest (zależnie od warunków lokalnych) wyprowadzenie odpowietrznika nad podłogę pomieszczenia.

Na króćcu spustowym należy zamontować zawór kulowy gwintowany dla IOW 32 - DN15, dla IOW 50 - DN 25 dla IOW 80/100/125/150 – DN 32. Zawory muszą być dobrane na odpowiadające w instalacji ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest wprowadzenie odwodnienia nad podłogę pomieszczenia.

Króćce spustowy i odpowietrzający nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi (jak np. pompy, listwy zaciskowe, siłowniki itp.).

Podstawowe dane techniczne poszczególnych typów i modeli odmulaczy IOW podane są w poniższej tabeli.
Parametry wymiarowe odmulaczy i magnetoodmulaczy:
Model średnica króćców przyłącz.
d x g (mm)
rozstaw króćców
L (mm)
wysokość
H (mm)
pojemność
D (dm 3 )
masa
(kg)
IOW-32 42,4 x 4 350 415 5 25
IOW-40 48,3 x 4 350 415 5 25
IOW-50 60,3 x 5 500 555 14 36
IOW-65 76,1 x 5 555 752 31 50
IOW-80 88,9 x 5 555 752 31 57
IOW-100 114,3 x 5 625 995 87 156
IOW-125 133 x 5 625 995 87 156
IOW-150 159 x 5 625 995 87 156

Odmulacz IOW