Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowy montaż odmulaczy IOW

Zabezpieczenie odmulaczy / magnetoodmulaczy (filtroodmulników) IOW

Odmulacze / magnetoodmulacze typu IOW poddawane są przez producenta próbie ciśnieniowej wodnej, zgodnej z przepisami UDT D/Z-63 przy ciśnieniu Ppr = 2,0 MPa. Wyniki próby są zawarte w dołączonym do każdego egzemplarza „Poświadczeniu wykonania odbioru technicznego i zbadania zbiornika”.

Instalacje na których zamontowano odmulacz / magnetoodmulacz (fitlroodmulnik) winny być poddawane próbie szczelności przy ciśnieniu Pprs = 2,0 MPa.

Odmulacze i magnetoodmulacze nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń (jako element rurociągu instalacji). Natomiast zabezpieczeń wymagają instalacje na których montowany jest odmulacz / magnetoodmulacz. Instalacje winny być zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia i temperatury (zawory bezpieczeństwa, regulatory temperatury BRT).

Podczas uruchamiania, płukania i czyszczenia zawory odcinające urządzenie należy zaopatrzyć w tabliczki ostrzegające przed otwarciem zaworów.

Odmulacze / magnetoodmulacze typ IOW, będąc ciśnieniowymi zbiornikami stałymi, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez IDT w Warszawie:

Na podstawie decyzji IDT – Gdańsk nr 06-02/90 z dnia 1990-09-03 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988r. (M.P. nr 36,poz. 332) odmulacze zostały dopuszczone do obrotu.

Odmulacze / magnetoodmulacze oznaczone są znakiem: CE w oparciu o moduły postępowania i procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED 97/23/WE wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Każdy wyrób ma Paszport zawierający m.in. oznaczenie kategorii zagrożenia, moduł i numer jednostki notyfikowanej. Użytkownik odmulaczy zwolniony jest od obowiązku zgłaszania do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

Odmulacze / magnetoodmulacze posiadają atest higieniczny PZH nr HK/W/0825/01/2015.