Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Poradnik dla zamawiającego rury preizolowane

XX lat doświadczeń Infracorr-u na rynku rur preizolowanych oraz katastrofalny stan sieci ciepłowniczych, o którym piszemy w artykułach na naszym portalu, skłonił nas do podzielenia się uwagami z praktyki budowlanej mogącymi służyć Zamawiającemu w sformułowaniu oczekiwań otrzymania najlepszej jakości dostarczonych materiałów i wykonanych prac od producenta, wykonawcy i projektanta.

Specjalistów od SIWZ i praktyków prosimy o nadsyłanie uwag i informacji uzupełniających, aby udoskonalić nasz poradnik, a poprzez to wpłynąć na poprawę jakości sieci ciepłowniczych w Polsce.

Wymagania techniczne Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia:

1. Dostarczone rury, kształtki i pozostałe elementy systemu preizolowanego muszą spełniać:
   a)polskie normy dotyczące systemu rur preizolowanych PE-EN 253, PN-EN 448 PN-EN 488, PN-EN 489,
   b)normy dotyczące rur stalowych PN-80/H-74244, DIN1626

2.Wymagania szczegółowe Zamawiającego:

a)pianka poliuretanowa: pieniona za pomocą cyklopentanu (całkowicie bez freonowa) dla wszystkich dostarczonych elementów preizolowanych i złącz mufowych;
          -współczynnik przewodzenia ciepła pianki nie większy niż λ=0,0271 W/mK przy tśr = 50 ºC – potwierdzony przez niezależny instytut badawczy, badania wykonane na rurze producenta,
           -gęstość rdzenia – nie mniejsza niż 60kg/m3,
           -wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym – nie mniejsza niż 0,3 Mpa, przy odkształceniu względnym 10%,
           -odporność na temperaturę min 144 ºC,
           -gęstość rdzenia pianki poliuretanowej ma być zgodna z normą dotyczącą systemu rur preizolowanych PN-EN 253.
b)zewnętrzna rura osłonowa: wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD o gęstości nie mniejszej niż 944 kg/m3 – spełniająca wymogi określone w normie PE-EN 253
c)preizolowane rury i kształtki muszą być wyposażone w instalację systemy wykrywania nieszczelności rurociągu, przewody alarmowe w kolanach, trójnikach i innych elementach rurociągu muszą być bez izolacji.
d)przewidywana trwałość i długotrwała odporność na temperaturę: co najmniej 30 lat przy ciągłej eksploatacji w temperaturze 144ºC i więcej w temperaturze niższej
e)max ciśnienie robocze pracy sieci: 2,5 Mpa;
f)oferowane produkty muszą posiadać aktualną deklarację zgodności z PN-EN;
g)w związku z możliwą okresową pracą sieci w temperaturze ≥130ºC oferowane produkty muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną załączoną do oferty.

h)płaszcz polietylenowy i materiał nasuwki w zespole złącza mufowego muszą być z tego samego materiału. Nie dopuszcza się dodawania do materiału nasuwki substancji chemicznych zmieniających jej właściwości. Nasuwka musi umożliwiać zgrzewanie korków.

3.Nie dopuszcza się rur przewodowych preizolowanych spawanych poprzecznie (nominalna długość uzyskiwana jest z pospawanych odcinków).

4.Zespół złącza rurowego musi zawierać: mufy termokurczliwe lub zgrzewane elektrycznie, zestawy producenta do zalewania pianką, korki termozgrzewalne. Należy również dostarczyć instrukcję mufowania złącz.

5.Mufy termokurczliwe nie mogą być usieciowane metodą chemiczną, materiał mufy i płaszcza osłonowego rury musi być jednorodny. Nasuwa termokurczliwa, powinna być usieciowania radiacyjnie i umożliwiać zgrzewanie korka. 

6.Wszystkie dostarczone elementy sieci ciepłowniczej powinny pochodzić od jednego producenta.

7.Korki do uszczelniania złącz mufowych pianką PUR muszą być wtapiane, a miejsce wyznaczone na korek nie usieciowane.

8.W przypadku zastosowania zamienników materiałów określonych w zestawieniu materiałowym należy podać nazwę materiału, oraz dane techniczne uzyskać zgodę Zamawiającego na dokonanie zmiany.

9.W zestawieniu materiałów należy określić producenta systemu preizolowanego, jeżeli jest inny niż określono to w zestawieniu materiałowym.

10.Zapewnienie dyspozycyjności osoby odpowiedzialnej z ramienia Wykonawcy za prowadzenie dostaw.

11.Zgodność dostarczanych materiałów z w/w warunkami SIWZ musi być potwierdzone stosownymi dokumentami (oświadczenie producenta, deklaracje zgodności).
 
12.Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

13.Wszystkie materiały i armatura zastosowana do realizacji zadania muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały muszą być oznaczone odpowiednimi znakami.

14.Wykonawca składając ofertę dołączy w wykazie uprawnień pracowników wykonujących ciepłociąg, zaświadczenia potwierdzające, że robotnicy montujący zespół złącza rurowego (muf) zostali przeszkoleni przez producenta do wykonywanych czynności, i tylko tych pracowników będzie zatrudniał do wykonywania złącz. Każde złącze zostanie opisane na trwale na płaszczu rury osłonowej nazwiskiem wykonawcy. Naruszenie tej zasady skutkowało będzie wpisem do książki budowy i obniżeniem wynagrodzenia do zerwania umowy z Wykonawcą z jego winy.

15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania jakości dostarczonych elementów przez niezależną instytucję badawczą w celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów technicznych a zwłaszcza pianki, rury osłonowej, rury przewodowej. W przypadku, gdy materiał nie spełnia zadeklarowanych cech lub norm, Zamawiający obciąży dostawcę kosztami badań oraz naliczy karę umowną, potraconą z wynagrodzenia za dostawę. W szczególnych przypadkach jeśli Zamawiający stwierdzi, że z powodu wad materiałowych lub technologicznych sieć ciepłownicza nie będzie pracowała bezawaryjnie lub będzie przynosiła nie uzasadnione straty ciepła na przesyle, może zażądać wymiany sieci i naliczyć kary za straty.

16.Do dostawy należy dołączyć instrukcję transportu i składowania materiałów, instrukcję wykonywania złącza rurowego, instrukcję kontroli poprawności działania systemu alarmowego.

17.W przypadku dostaw rurociągów o średnicy powyżej DN 300 mm, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości produkcji i dokonania odbioru częściowego u producenta na koszt dostawcy/wykonawcy.

18.Gwarancji i rękojmi udziela się na sieć ciepłowniczą i jej elementy. Przy zakupie elementów do budowy sieci ciepłowniczej gwarancja i rękojmia powinny być udzielone przez producenta na system, który będzie zbudowany wg jego charakterystycznych zasad.

19.Zamiana zastosowanego systemu rur preizolowanych na inny niż wskazany w projekcie budowlanym, skutkuje oświadczeniem oferenta o zamienności systemu, a w przypadkach szczególnych powinno nastąpić to za zgodą projektanta.

20.Nie dopuszcza się projektowania sieci ciepłowniczych bez wskazania technologii, na której oparł się wykonawca projektu budowlanego.

21.Oferent powinien określić straty ciepła w rachunku ciągnionym podczas eksploatacji ciepłociągu i dołączyć obliczenia do oferty.

22.Projektant powinien wykazać się poza referencjami, również zaświadczeniami o ukończonych kursach i szkoleniach z zakresu projektowania sieci ciepłowniczych, wystawionymi przez producentów rur preizolowanych.

23.Projektowanie sieci ciepłowniczej powinien być wykonany wg normy PN-EN 13941. Nakłada ona na projektanta obowiązek uwzględnienia zagrożenia dla środowiska projektowanego ciepłociągu w przypadku jego awarii.