Witaj w Infracorr

Od trzydziestu lat dostarczamy nowoczesne technologie, urządzenia i usługi dla ciepłownictwa, ogrzewnictwa i gazownictwa. Produkujemy, sprzedajemy, świadczymy usługi, wspieramy i doradzamy naszym klientom. Na stronach naszego serwisu znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, środki i możliwości niezbędne, aby korzystać z najnowszych technologii ciepłownictwa i ogrzewnictwa - zarówno dla własnych potrzeb, jak i celem prowadzenia działalności we współpracy z nami.

Informacja ogólna

2010 Podsumowanie

Prowadzono handel towarami w tym bezpośrednio importowanymi. Towary sprzedawano osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym i instytucjom w ramach sprzedaży hurtowej i detalicznej pośrednio odnotowano również eksport. Utrzymano pozycję rynkową.

Do programu sprzedaży hurtowej z sukcesem wprowadzono zespoły hydroforowe firmy Wilo. Realizowano sprzedaż produkcji budowlano-montażowej takiej jak, budowa sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych, budowa węzłów ciepłowniczych, wykonywanie usług zarządzania mediami energetycznymi i wodą w obiektach użyteczności publicznej oraz wykonywanie projektów technicznych i serwisu. Największymi inwestycjami były: modernizacja systemu ciepłowniczego w Prabutach dla ECO Malbork, była to pierwsza inwestycja typu „zaprojektuj – wybuduj” finansowana ze środków RPO Województwa Pomorskiego oraz modernizacja systemu ciepłowniczego Jednostki Wojskowej w Zgierzu. W inwestycjach tych zastosowano najnowocześniejsze rurociągi preizolowane typ TWIN PIPE oraz węzły cieplne z monitoringiem jako elementy technologii „smart grid”. Centrum Nowych Technologii wdrażało innowacyjną usługę „Zarządzania mediami energetycznymi i wodą” jako kontynuacja realizacji projektu Unijnego. Zawarto umowę z Ministerstwem Nauki Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie projektu celowego realizowanego z Politechniką Gdańską pn. „System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych” i przystąpiono do realizacji.
Na budynku siedziby firmy zamontowano pierwszą w województwie biurową elektrownię wiatrową, służącą jednocześnie pracom badawczym i dydaktycznym dla studentów politechniki.
Staraniem firmy w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku uruchomiono laboratorium dydaktyczne w ramach przedmiotu mechanotronika umożliwiające współudział uczniów w zarządzaniu energią zużywaną przez obiekt szkolny.
Przeprowadzano szkolenia projektantów sieci ciepłowniczych Podejmowano próby reaktywowania eksportu i uzyskano certyfikat na Rosję dla eksportu magnetyzerów. Wspierano różne akcje charytatywne.
Rok zakończył się wzrostem przychodu i zyskiem oraz utrzymaniem w normie wszystkich wskaźników ekonomicznych Przewiduje się utrzymanie działalności w handlu hurtowym, produkcji budowlano-montażowej, oraz rozwojem produkcji i sprzedaży urządzeń energooszczędnych dla ciepłownictwa zwłaszcza w obszarze niekonwencjonalnych źródeł energii, a także wykonywaniem usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego i gospodarczego i dalszym wykorzystywaniu środków unijnych do rozwoju firmy, oraz działalność szkoleniową, rozwój Biura Projektowego i dalsze wdrażanie systemów zarządzania mediami energetycznymi i wodą.
Planuje się kontynuację modernizację obiektu w Niestępowie przygotowując go do funkcji parku technologicznego w zakresie odnawialnych źródeł energii, oraz dalszą realizację wdrażania zarządzania mediami energetycznym i wodą w obiektach budowlanych i budownictwa pasywnego.
Przyszłość firmy związana jest z utrzymaniem udziału w rynku krajowym i integracją z rynkami zagranicznymi oraz rozwojem nowych usług i produktów.