Urządzenia produkowane przez Infracorr

Magnetyzery

Czytaj więcej: MagnetyzeryKażdy kto widział wnętrze zwyczajnego czajnika po kilku tygodniach eksploatacji - wie o co chodzi. Ilość kamienia z biegiem czasu przyrasta, wydłużając czas i energię potrzebną na podgrzanie tej samej ilości wody, nie wspominając już o konieczności czyszczenia sprzętu i jego skróconej żywotności. Podobne problemy dotyczą wielu innych urządzeń domowych, jak pralki, zmywarki do naczyń, domowe instalacje C.O. i ciepłej wody itp. Efektem są zwiększone nawet o kilkadziesiąt procent wydatki na energię, konserwację, naprawy i wymianę sprzętu. Prawdziwy jednak problem dotyczy instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach, gdzie tego typu dodatkowe koszty sięgają ogromnych kwot, a przestoje na naprawy i konserwację instalacji wydatnie wpływają na opłacalność działalności gospodarczej.

Jak temu zaradzić?
Najczęściej stosuje się różnorakie środki chemiczne, które nie dość, że drogie i mało skuteczne - zanieczyszczają środowisko naturalne, a w tym wodę, którą później pijemy.

Prawdziwym lekarstwem na ten problem, nie wymagającym dodatkowej energii ani nakładów na konserwację i utrzymanie, słowem bezpłatnym w eksploatacji - jest MAGNETYZER.

Czytaj więcej: Magnetyzery

Artykuł. Magnetyczne uzdatnianie i oczyszczanie wody.

Dużym zainteresowaniem w ciepłownictwie i przemyśle cieszy się fizyczna metoda magnetycznego uzdatniania wody w celu zapobiegania powstawaniu osadów kamienia wodnego w instalacjach grzewczych. Szeroko opisana w literaturze i wciąż kontrowersyjna. Zaletą tej metody jest łatwość stosowania i ekologiczna neutralność. Metoda nie wymaga: użycia energii, chemikaliów, ciągłego dozoru technicznego, nie powoduje zanieczyszczenia środowiska.

 

Czytaj więcej: Artykuł. Magnetyczne uzdatnianie...

Artykuł. Woda na stos

Na przestrzeni ostatnich lat prowadzona jest na szeroką skalę modernizacja systemów ciepłowniczych w kraju. Przekazywane są do eksploatacji nowoczesne, zautomatyzowane węzły ciepłownicze, wyposażone w armaturę regulacyjno-pomiarową. Sytuacja ta narzuciła określony reżim eksploatacyjny, który warunkuje prawidłową i bezawaryjną pracę zmodernizowanych systemów. Jednym z jego elementów – szczególnie ważnym dla węzłów, jest wymóg zapewnienia wysokiej czystości wody.

Czytaj więcej: Artykuł. Woda na stos

Próba wyjaśnienia zjawiska

Znanych jest wiele metod zapobiegawczych, najpospolitsze z nich są metody chemiczne. Niektóre przynoszą bardzo dobre rezultaty, lecz posiadają wiele wad. Z uwagi na to, takie w Polsce, w ostatnim dziesięcioleciu duże zainteresowanie wzbudzają stosowane na świecie już od dawna metody niechemiczne, wśród nich metoda magnetycznego uzdatniania wody.

Istota magnetycznego uzdatniania wody polega na modyfikacji procesu krystalizacji soli.

Najprawdopodobniej pole magnetyczne o optymalnym natężeniu preferuje mechanizm heterogenicznego powstawania zarodków przewyższa szybkość tworzenia kryształów i osad trudno-rozpuszczalnego związku krystalizuje w postaci kryształów drobnych, w całej masie roztworu, a nie na ściankach urządzeń i instalacji jako zwarty, mechanicznie wytrzymały kamień wodny.
Powstały, delikatny muł można łatwo usunąć z instalacji, choćby strumieniem wody pod zwiększonym ciśnieniem. Opisane efekty zaobserwowano zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w warunkach instalacji przemysłowych.
Powstaje pytanie, jak teoretycznie wyjaśnić zjawiska towarzyszące działaniu pola magnetycznego na wodę. Próby interpretacji zmierzają w kilku kierunkach. Część badaczy uważa, że zasadniczą przyczyną zmian warunków krystalizacji soli jest deformacyjny wpływ pola magnetycznego na strukturę wody, tym samym na proces hydratacji jonów i ostatecznie proces krystalizacji z wody. Inna grupa badaczy kładzie w rozważaniach teoretycznych nacisk na oddziaływanie pola magnetycznego z obecnymi w wodzie jonami. Jeszcze inni badacze przypisują szczególny wpływ na proces krystalizacji wysyłanym przez stos magnetyczny do roztworu jonom Fe2+ i Fe3+, które staja się centrami krystalizacji.
Mówi się także o tym, że pole magnetyczne obniża swobodę ruchu cząstek naładowanych, co powoduje wzrost liczby zderzeń cząstek i w efekcie wzrost szybkości tworzenia ośrodków krystalizacji.
Zupełnie odmienny sposób teoretycznego wyjaśnienia zjawisk towarzyszących przejściu wody przez pole magnetyczne bazuje na założeniu, że pod wpływem tego pola zawsze istniejąca w naturalnych wodach krzemionka tworzy liniowe i rozgałęzione polimery. Wraz ze wzrostem długości łańcucha, stopnia sieciowania i masy polimerów maleje ich rozpuszczalność. Tak spolimeryzowane kwasy krzemowe nie tworzą zatem roztworów rzeczywistych, lecz występują w postaci koloidalnej stanowiąc dobre sorbenty jonów Ca2+ i  Mg2+, co z kolei hamuje tworzenie kamienia wodnego.
Zasygnalizowałam jedynie kilka proponowanych sposobów wyjaśnienia wpływu pola magnetycznego na wodę. Zagadnienie jest jednak bardzo złożone. Wiele zmieniających się czynników wpływających na proces oddziaływania pola magnetycznego z roztworem, jakim jest woda komplikuje technikę eksperymentów laboratoryjnych i powoduje brak powstawalności wyników badań. Dlatego, pomimo prac prowadzonych w wielu laboratoriach naukowych świata nie ma dotychczas pełnej i jednolitej teorii metody magnetycznego uzdatniania wody.
Budzi to co prawda pewną nieufność do metody, ale z drugiej strony w świecie zainstalowano już dziesiątki tysięcy aparatów do magnetycznego uzdatniania i  opinie użytkowników o ich skuteczności są bardzo pozytywne.
Metoda magnetycznego uzdatniania wody została więc uznana i jest publikowania w literaturze naukowo – technicznej.

Woda w przemyśle, a szczególnie w ciepłownictwie, to miedzy innymi problemy związane z nadmiernym odkładaniem się w urządzeniach i instalacjach osadów tzw. kamienia wodnego. Zjawisko to powoduje znaczne straty finansowe. Warstwa kamienia przewodzi bowiem ciepło około 20 razy gorzej niż metalowe ścianki urządzeń i tym samym zmniejsza poważnie ich sprawność energetyczną. Ponadto osady kamienia wodnego powodują wzrost oparów przepływu, co może doprowadzić do poważnych uszkodzeń eksploatowanych instalacji. Powszechnym jest więc już przekonanie, że osadom kamienia należy zapobiegać.

INFRACORR – Jednostka Innowacyjno – Wdrożeniowa jest producentem urządzeń zwanych magnetyzerami służących do magnetycznej obróbki wody.
Konstrukcja urządzenia MI została opracowana przez inżynierów z OPEC Gdynia. Jest ona bardzo prosta, urządzenie składa się z dwu zasadniczych części:

 • cylindrycznego korpusu zakończonego kołnierzami lub przyłączami typu gwintowego;
 • stosu magnetycznego złożonego z pierścieniowych magnesów.

Przez odpowiednią budowę stosu magnetycznego uzyskano dostatecznie wysoką indukcję pola magnetycznego w szczelinie roboczej. Potwierdziły to wyniki rozkładu gęstości strumienia magnetycznego przeprowadzonych przez Instytut Maszyn Przemysłowych PAN. Z drugiej strony Biuro Usług Technicznych i Naukowych „TEST” przebadało skuteczność magnetyzerów zastosowanych do ochrony przez zakamienianiem wymienników typu JAD uzyskując bardzo dobre wyniki.

INFRACORR produkuje kilkanaście typów magnetyzerów od MI-1 do MI-11 z przyłączami kołnierzowymi dostosowanych do różnych natężeń przepływu czynnika w instalacjach oraz różnych średnic rurociągów, na których planowany jest ich montaż i magnetyczny MI-O przewidziane głównie do użytku w instalacjach ciepłowniczych, w domkach jednorodzinnych.
Z uwagi na to, że skuteczność działania urządzeń MI do magnetycznego uzdatniania wody zależy od:

 • składu chemicznego wody;
 • napowietrzenia wody;
 • właściwego doboru typu magnetyzera;
 • odpowiedniego miejsca zainstalowania.

INFRACORR proponuje potencjalnym użytkownikom magnetyzerów wykonanie oceny w doborze optymalnych typów i miejsc montażu magnetyzerów.
Metoda oceny podatności wody na uzdatnianie magnetyczne uzyskała status technologii innowacyjnej. W zakresie takiej oceny wykonujemy badania fizykochemiczne wody, mikroskopowe badania porównawcze kryształów powstających z wody przed i po jej magnetycznym uzdatnieniu, badamy łatwość wymywania osadów powstających z wody uzdatnionej i nieuzdatnionej, a ostatnio wdrażamy opublikowany niedawno tekst, który polega na wykorzystaniu różnic w kontrakcji objętości mierzeniu alkoholu i wody nieuzdatnionej i uzdatnionej przy użyciu pola magnetycznego.


Zamontowano już tysiące magnetyzerów MI produkcji INFRACORR i służą one uzdatnianiu wody:

 • zasilającej kotły;
 • przepływającej przez wymienniki C. O. I C. W. U.
 • w zakładach chłodzenia skraplaczy, klimatyzatorów, sprężarek,
 • doprowadzanej do urządzeń destylacyjnych;
 • do mycia butelek i słojów w przemyśle rolno – spożywczym.

Systematycznie zbierane w formie ankiet opinie od użytkowników świadczą o skuteczności urządzeń MI w zapobieganiu osadzaniu się twardych złogów kamienia, a nadto są liczne domniemania o rozkruszaniu się po pewnym czasie złogów kamienia odłożonego przed zamontowanie magnetyzerów.


Zastosowanie magnetyzerów do przygotowania wody dla celów przemysłowych posiada szereg zalet i przynosi duże oszczędności.
Urządzenia MI do magnetycznej obróbki wody pracuje bez poboru energii i chemikaliów, nie wymagają żadnej obsługi. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie ze względu na wymogi sanitarne, PZH nie dopuszcza chemicznych sposobów przygotowania wody. Użycie do konstrukcji MI stałych magnesów o wysokiej stabilności i trwałości powoduje, że bateria magnetyczna praktycznie nigdy nie traci namagnesowania. Magnetyzery nie mają żadnych części, które mogłyby się zniszczyć i wymagać wymiany. Wszystkie te cechy czynią magnetyzery urządzeniami wzbudzającymi coraz większe zainteresowanie.


Na koniec kilka słów na temat perspektyw nowych zastosowań urządzeń MI.
Wiadomo, że pole magnetyczne wpływa nie tylko na warunki krystalizacji soli z roztworów wodnych, lecz także na proces koagulacji zawiesin i szybkość ich osadzania, zmienia zwilżalność powierzchni ciał stałych, wpływa na procesy twardnięcia środków wiążących.
Sugeruje to szerokie możliwości zastosowania magnetyzerów. I tak na świecie stosowano z dobrym skutkiem magnetyzery w procesach obróbki roztworu w przemyśle chemicznym, słodu i melasy w cukrownictwie.
Poprawa zwilżalności powierzchnie ciał stałych wodę namagnetyzowaną umożliwia wykorzystanie magnetyzerów w procesach ubogacania rur przez flotację, mokrego odpylania powietrza.
Stwierdzona pod wpływem pola magnetycznego intensyfikacja procesów zagęszczania i filtrowania pozwala stosować magnetyczny przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych
Wreszcie stosowano wodę uzdatnioną magnetycznie w technologii otrzymywania betonów, cegły, lepików uzyskując lepszą wytrzymałość i oszczędność zużycia surowców.
Z literatury wiadomo o stosowaniu magnetyzerów w rolnictwie. Używanie wody, która przeszła przez pole magnetyczne do podlewania upraw powodowało wzrost plonów.
Są też doniesienia, że wodę magnetycznie uzdatnioną stosowano z bardzo dobrym skutkiem do odsalania gruntów.
INFRACORR podejmuje współpracę z EKOPOL-em – oddział w Łodzi, z Instytutem Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie przebadania skuteczności działania magnetyzerów w dziedzinie mokrego oczyszczania powietrza i oczyszczaniem ścieków. Współpracujemy z Kombinatem Budowy Domów w Kokoszkach testując celowość obróbki magnetycznej wody stosowanej w technologii produkcji betonów.
Chętnie nawiązujemy współpracę w dziedzinie wykonywania pola magnetycznego do modyfikacji właściwości układów wodnych z zainteresowanymi tą tematyką instytucjami.
Dr inż. Ewa Łasińska
MTP 89

Odmulacze - magnetoodmulacze (filtroodmulniki)

Czytaj więcej: Odmulacze - magnetoodmulacze...Zapewniają skuteczną ochronę urządzeń i instalacji grzewczych, ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych i przemysłowych przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi o średnicy ziaren powyżej 0,05 mm zawartymi w wodzie. Zmniejszają w ten sposób koszty eksploatacji, napraw i konserwacji zarówno całej instalacji, jak również poszczególnych urządzeń. Mogą być stosowane do oczyszczania wody z zanieczyszczeń ciałami stałymi przy ciśnieniu max. 1,6 MPa i temperaturze max. 150°C powszechnie stosowane w ciepłownictwie, ogrzewnictwie.

W szczególności winny być stosowane:

 w węzłach cieplnych na zasileniu węzła wodą sieciową (kotłową) oraz na powrocie z instalacji centralnego ogrzewania,

 • w kotłowniach na przewodzie powrotnym obiegu kotłowego,
 • w instalacjach przemysłowych.

Ze względu na charakter przepływu medium oraz na zastosowany wkład filtrujący rozróżniamy dwie podstawowe odmiany:

 • Odmulacz siatkowo inercyjny (IOW/S)
 • Magnetoodmulacz siatkowo inercyjny (IOW/M)

Urządzenia bez wkładu magnetycznego nazywane są odmulaczami siatkowo inercyjnymi, a w przypadku wykonania wkładu filtrującego odmulacza z wbudowanym stosem magnetycznym, odmulacz przybiera nazwę handlową magnetoodmulacz lub filtrodmulnik magnetyczny z rozszerzeniem nazwy o słowa siatkowo-inercyjny określający sposób oczyszczania. Zamawiając wyrób należy podać: nazwę, żądany DN i typ (odmulacz: IOW-DN/S lub magnetoodmulacz: IOW-DN/M).

Dane Techniczno Ruchowe (DTR) odmulaczy i magnetoodmulaczy IOW oraz formularz gwarancji można pobrać stąd. 

Czytaj więcej: Odmulacze - magnetoodmulacze...