Wsparcie techniczne dla klientów Infracorr

W procesie planowania inwestycji, projektowania, zamawiania, instalacji i montażu oraz w okresie eksploatacji niezbędny jest doskonały jakościowo support techniczny i merytoryczny ze strony dostawcy - partnera w realizacji. Infracorr udziela takiego szeroko rozumianego wsparcia swoim klientom. Udostępnione zasoby w tym miejscu stanowią część naszego programu nieodpłatnej pomocy i opieki.

 

Poradniki, Instrukcje, Pomoc

Prawidłowy montaż odmulaczy IOW

W instalacji grzewczej niskoparametrowej odmulacze / magnetoodmulacze zwane tez filtroodmulnikami montuje się na powrocie natomiast w przypadku podawania czynnika grzewczego z miejskich sieci ciepłowniczych zaleca się również montaż na zasilaniu w celu podczyszczania wody sieciowej. Zawsze na „bypasie” z zaworami odcinającymi tak, aby czyszczenie nie przerywało podawania ciepła i było bezpieczne.

Przed i za odmulaczem powinny być zamontowane manometry mierzące spadek ciśnienia na odmulaczu, co ułatwia ustalenie potrzeby jego płukania lub czyszczenia.

Przed montażem należy ustalić, na którym króćcu przyłączeniowym jest strzałka wskazująca kierunek przepływu medium. Musi być on zgodny z kierunkiem przepływu medium w rurociągu. Uwaga: Odwrotne zamocowanie odmulacza może spowodować rozsadzanie siatki wkładu filtracyjnego.

Odmulacz montuje się pionowo, włazem „do góry”. Odpowietrzenie i spust muszą być skierowane poza urządzenia elektryczne i elektroniczne. Należy zapewnić również dostęp do włazu umożliwiający wymianę wkładu siatkowego.

Odmulacz montuje się na poziomym rurociągu przez połączenie króćców przyłączeniowych spoiną doczołową lub poprzez połączenie kołnierzowe. Króćce odmulaczy IOW – 100/125/150 muszą być oparte na typowych podporach rurociągów wg katalogów: KER lub KESC, lub podporach wykonanych zależnie od warunków lokalnych.

Na króćcu odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy gwintowany DN 10 na odpowiadające w zładzie ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest (zależnie od warunków lokalnych) wyprowadzenie odpowietrznika nad podłogę pomieszczenia.

Na króćcu spustowym należy zamontować zawór kulowy gwintowany dla IOW 32 - DN15, dla IOW 50 - DN 25 dla IOW 80/100/125/150 – DN 32. Zawory muszą być dobrane na odpowiadające w instalacji ciśnienie i temperaturę. Wskazane jest wprowadzenie odwodnienia nad podłogę pomieszczenia.

Króćce spustowy i odpowietrzający nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi (jak np. pompy, listwy zaciskowe, siłowniki itp.).

Podstawowe dane techniczne poszczególnych typów i modeli odmulaczy IOW podane są w poniższej tabeli.
Parametry wymiarowe odmulaczy i magnetoodmulaczy:
Model średnica króćców przyłącz.
d x g (mm)
rozstaw króćców
L (mm)
wysokość
H (mm)
pojemność
D (dm 3 )
masa
(kg)
IOW-32 42,4 x 4 350 415 5 25
IOW-40 48,3 x 4 350 415 5 25
IOW-50 60,3 x 5 500 555 14 36
IOW-65 76,1 x 5 555 752 31 50
IOW-80 88,9 x 5 555 752 31 57
IOW-100 114,3 x 5 625 995 87 156
IOW-125 133 x 5 625 995 87 156
IOW-150 159 x 5 625 995 87 156

Odmulacz IOW   


Uruchomienie odmulaczy / magnetoodmulaczy (filtroodmulników) IOW

Uruchomienie zamontowanego urządzenia należy przeprowadzić następująco:

  1. Jeśli zawory znajdują się poza zasięgiem wzroku konserwatora należy na nich umieścić tabliczki o treści „NIE OTWIERAĆ ZAWORU”.
  2. Zamknąć zawór spustowy i odpowietrzający w urządzeniu.
  3. Zbiornik napełnić „przez powrót”, tj. przez niewielkie odkręcenie najbliższego zaworu zainstalowanego za urządzeniem. Główny zawór zasilający instalację musi być zamknięty.
  4. Odkręcać powoli zawór odpowietrzający.
  5. W przypadku występowania przecieków na uszczelkach lub uszczelnieniach, należy napełnienie przerwać i dokręcić nakrętki uszczelnienia.
  6. Napełnienie zbiornika należy zakończyć po stwierdzeniu wypływu równomiernego strumienia wody przez odpowietrzenie.
  7. Zamknąć zawór odpowietrzający.
  8. Ostrożnie otworzyć o pól obrotu główny zawór zasilający instalację. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zawór zamknąć i odciągnąć nakrętki śrub połączeń kołnierzowych.
  9. Po 5 minutach obserwacji pracy urządzenia ostrożnie otworzyć „na chwilę” i zamknąć zawór odpowietrzający.
  10. Otworzyć całkowicie główne zawory na zasilaniu i powrocie instalacji.

Po uruchomieniu odmulacz / magnetoodmulacz nadaje się do eksploatacji.


Zabezpieczenie odmulaczy / magnetoodmulaczy (filtroodmulników) IOW

Odmulacze / magnetoodmulacze typu IOW poddawane są przez producenta próbie ciśnieniowej wodnej, zgodnej z przepisami UDT D/Z-63 przy ciśnieniu Ppr = 2,0 MPa. Wyniki próby są zawarte w dołączonym do każdego egzemplarza „Poświadczeniu wykonania odbioru technicznego i zbadania zbiornika”.

Instalacje na których zamontowano odmulacz / magnetoodmulacz (fitlroodmulnik) winny być poddawane próbie szczelności przy ciśnieniu Pprs = 2,0 MPa.

Odmulacze i magnetoodmulacze nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń (jako element rurociągu instalacji). Natomiast zabezpieczeń wymagają instalacje na których montowany jest odmulacz / magnetoodmulacz. Instalacje winny być zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia i temperatury (zawory bezpieczeństwa, regulatory temperatury BRT).

Podczas uruchamiania, płukania i czyszczenia zawory odcinające urządzenie należy zaopatrzyć w tabliczki ostrzegające przed otwarciem zaworów.

Odmulacze / magnetoodmulacze typ IOW, będąc ciśnieniowymi zbiornikami stałymi, zostały wykonane zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez IDT w Warszawie:

Na podstawie decyzji IDT – Gdańsk nr 06-02/90 z dnia 1990-09-03 zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988r. (M.P. nr 36,poz. 332) odmulacze zostały dopuszczone do obrotu.

Odmulacze / magnetoodmulacze oznaczone są znakiem: CE w oparciu o moduły postępowania i procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED 97/23/WE wdrożonej przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Każdy wyrób ma Paszport zawierający m.in. oznaczenie kategorii zagrożenia, moduł i numer jednostki notyfikowanej. Użytkownik odmulaczy zwolniony jest od obowiązku zgłaszania do ewidencji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

Odmulacze / magnetoodmulacze posiadają atest higieniczny PZH nr HK/W/0825/01/2015.


Patrz również poradniki montażu dla urządzeń towarzyszących:
Szczegółowe informacje na temat:

Wyżej wymienione DTR zawierają niezbędne dane techniczne oraz pełne instrukcje doboru, montażu i eksploatacji. Pliki w formacie PDF.

Powiązane artykuły na stronie:

Wszystkie typy i modele odmulaczy IOW można zamówić poprzez nasz sklep internetowy Infrastore. Tam również ich szerszy opis.

Aktualny cennik do pobrania tutaj.